فایل مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری
کلمات کلیدی:ارزش ویژه برند,عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,شاخصهای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,مبانی نظری ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازارگانی

ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

(شهرستان رودبار و منجیل و شهرستان لاهیجان)

چکیده:

ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی بدست آورند. برای اندازه گیری ارزش برند، ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کنده باشد) وجود دارد. به طور کلی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر مبنای دو بعد ادراکی(کیفیت ادراک شده، آگاهی،تداعی) و رفتاری (وفاداری) اندازه گیری میشود .

با توجه به تفات های فرهنگی،اجتماعی، و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، در این پژوهش سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند( قدرت برند) یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با توجه به مدل کونکینک (2007)،برگرفته از مدل آکر مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به هر دو بعد رفتاری و ادراکی توجه می شود .بنابراین،تحقیق حاضر قصد دارد مدل آکر را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد .سوال اصلی در این تحقیق این:بررسی عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از متغیرها چقدر است؟و در این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی آن بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (یعنی تصویر برند،آگاهی از برند،کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) بر متغیر وابسته(یعنی ارزش ویژه برند) است تحقیق همبستگی نامیده می شود واز لحاظ هدف یا جهت گیری،کاربردی واز لحاظ اجرا یااستراتژی،توصیفی از نوع پیمایشی است.

و جامعه آماری گردشگران بالقوه در استان گیلان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین حجم ونمونه با استناد به تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان ارائه شده است استفاده می کنیم.و برای تجزیه تحلیل داده ها از پرسشنامه استفاده می نماییم و به منظور پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده میکنیم.نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چهار عامل تصویر برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند استان گیلان تآثیر دارند و از نظر اهمیت، کیفیت ادراک شده مهم ترین عامل تآثیر گذار شناخته شده است.

واژه های کلیدی:

ارزش ویژه برند

وفاداری به برند

کیفیت ادراک شده

آگاهی از برند

تصویر برند

مقدمه

استان گیلان از جاذبه های گردشگری متنوع و متعددی برخوردار است ،که مشتمل بر جاذبه های طبیعی، جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، صنایع دستی و ... است که در مجموع بسترمناسبی برای توسعه انواع فعالیت های گردشگری با انگیزه های متفاوت پدید آورده است.از جاذبه های گردشگری استان گیلان شهر تاریخی ماسوله با جاذبه های طبیعی و بافت سنتی، شهر ساحلی انزلی با جاذبه های دریایی و مناطق آزاد- بین المللی، شهر لاهیجان با جاذبه های گردشگری شامل شیطان کوه و استخر وتله کابین وباغ های سرسبز چای ،شهر فومن شهر مجسمه ها می باشند که در جذب گردشگران داخلی و خارجی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.از اینرو شناسایی عوامل افزاینده ی ارزش برند استان گیلان می تواند به عنوان یکی از دغدغه های بازاریابان و ذی نفعان گردشگری قلمداد گردد.

یک برند مکانیسمی است که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید.ارزش ویژه برند که از سال 1980تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد،ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود.برای اندازه گیری ارزش ویژه برند، ابزارهای اندکی(که مبتنی بر مصرف کننده باشد) وجود دارد. با تو جه به اینکه ارزش ویژه برند از ادراکات مشتریان نشات گرفته می شود،برای مدیران بسیار حایز اهمیت است که بتوانند این ارزش ویژه را در سطح مشتری،اندازه گیری و ارزیابی نمایند(کلر،2003). کریشنن(1996) مطرح می کند که بررسی رویکرد ذهنی مشتری(گردشگر) باید قبل از اندازه گیری ارزش ویژه برند صورت گیرد،زیرا ذهنیت مشتری(گردشگر) درباره برند نقطه شروع برای درک و شناخت برند است. ارزش ویژه برند،سازمان ها را قادر میسازد تا علاوه بر حفظ سهم بازار خود،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند. (lee& Back2009). دیوید آکر در سال1991بیان کرد که ارزش ویژه برند، باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند میشود،مخارج و هزینه های ترفیعی را کاهش می دهد. بنابراین ارزش ویژه برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان، جریان نقدی ایجاد می نماید (Bult et al2008). برند می تواند باعث تمایز در قیمت یا مقدار تقاضای کالاها وخدمات مشابه شود( Roulac2006).

فهرست مطالب

چکیده ز

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2- 1مقدمه 11

2-2 تاریخچه 11

2-3 تاریخچه برند 12

2-4 تاریخچه برند در ایران 13

2-5 تعریف برند در ایران 14

2-6 برند چیست 14

2-7 اهمیت برند 17

2-8 هرم برند 17

2-9 مدل محوری برند 19

2-10 ارزش برند 20

2-11 خصوصیت ویژه برند 21

2- 11-1 تحریک احساسات توسط برند 21

2-11-2 تصویر شخصی از برند 21

2-11-3 ارزش کارمزد ادراک شده 21

2-411- عملیات و فعالیت خدمت 21

2-11-5 محیط 22

2-12 ابعاد ارزش ویژه برند 22

2-12-1 ارزش ویژه برند مقصد گردشگری 24

2-12-1-1 تعریف مقصد گردشگری 24

2-12-1-2 ویژگی های مقصد گردشگری 24

2-12- 1-3 ساخت برند 25

2-12-2 آگاهی از برند 28

2-12- 3 تصویر ذهنی برند 30

2-12-4 کیفیت ادراک شده 33

2-12-5 وفاداری برند 34

2-13 ارزش کلی ارزش ویژه برند 37

2-14 زنجیره ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر 38

2-15 رویکردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند(شاخص های ارزش ویژه برند) 39

2-15-1 شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه کاپفرر 40

2-15-2 شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر 40

2-15-3شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر 40

بخش دوم

پیشینه تحقیق 43

الف- پیشینه خارجی 43

ب- پیشینه داخلی 44

جمع بندی فصل دوم 50

- فهرست منابع و مأخذ ------------------------------------------------------------------------------------------

منابع فارسی-----------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع خارجی ---------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست جداول

جدول شماره2-1: ویژگی های تصویر ذهنی برند-------------------------------------------------------------------32

فهرست اشکال

شکل2-1: هرم برند-----------------------------------------------------------------------------------------------18

شکل 2-2:مدل محوری برند--------------------------------------------------------------------------------------19

شکل 2-3: مدل مفهومی ارزش ویژه برند از دید گردشگران در مقاصد گردشگری---------------------------------- 23

شکل2-4 مراحل آگاهی از برند -----------------------------------------------------------------------------------30

شکل 2-5: مدل زنجیره ارزش برند کلر -------------------------------------------------------------------------- 38

شکل 2-6 : مدل مفهومی تحقیق----------------------------------------------------------------------------------- 44

شکل 2-7: مدل تلفیقی توسط محقق از مدل های موجود در ادبیات -------------------------------------------------- 46

ادامه مطلب و دریافت فایل

حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده):حل المسائل کتاب ,بلوچر

محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها:كسری جزئی,اعداد چند قطبی,قطبها و باقیمانده ها,سیستم ماشین حساب جبری كامپبوتری,محاسبه عملكرد منطقی با قطبها و باقیمانده ها,دانلود مقاله رشته حسابداری

مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها:مدیریت بر مبنای فعالیت,هزینه یابی بر مبنای هدف,مکانیسم کاهش و اداره هزینه ها,هزینه یابی کایزن,مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علتها

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی):مدیریت متمرکز,مدیریت بخش عمومی,نظام سیاست گذاری جهانگردی,مدیریت بخش دولتی و خصوصی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و گردشگری با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی),مدیریت در سطح محلی,مدیریت بخش دولتی و جهانگردی ,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,خرید پایان نامه کارشناسی رشته گردشگری ,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز

انواع اتصالات در مواد نسوز:مواد نسوز,صنایع حرارتی,جرمهای دیرگداز,دیرگدازهای اتصال فسفاتی,دانلود مقالات رشته صنایع,انواع اتصالات در مواد نسوز,خرید تحقیق رشته صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل

استراتژی منابع انسانی ، معیارهای اثربخش آن و بررسی رابطه آن با مفاهیم مشابه:استراتژی منابع انسانی,پایان نامه استراتژی منابع انسانی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,استراتژی منابع انسانی مؤسسات آموزش عالی,نقش استراتژی منابع انسانی در سازمان های متعالی,,

بازشناسی هویت کالبدی در شهر ری:مشخصه های کالبدی شهر ری,هویت کالبدی در شهرهای اسلامی,هویت کالبدی در شهر ری,تحولات شهری در شهر ری,تحولات شهر ری در دوره پیش از اسلام,تحولات شهر ری در دوره پس از اسلام,سیر تحول و گسترش فضایی شهر ری

پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری :پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری,تعریف سیستم اطلاعاتی,تعریف سیستم حسابداری,نقطه اشتراک سیستم های حسابداری,انواع سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات,سیستم حسابداری دستی ,سیستم حسابداری مکانیزه ,سیستم کامپیوتری,مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری,تعاریفی از سیستم اطلاعاتی حسابداری,تعاریفی از سیستم اطلاعاتی مدیریت,

بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی:بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری:جامعه شناختی ,مدیریت شهری,‌طراحی شهری,مدیریت ارتباطات اجتماعی,فعالیتهای اجتماعی شهرداری,بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی